ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΣΥΝΔEΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μεταξύ των διαιτητών της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Ο.Κ.) και όλων των κατηγοριών δηλ. Επιτίμων, Διαιτητών σε ενέργεια και Δοκίμων ιδρύθηκε Σύνδεσμος, με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ”, που έχει χαρακτήρα αυτόνομο και χωρίς πολιτική χροιά.


ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Η έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία που είναι και η έδρα της Κ.Ο.Κ. για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο σωμάτων.


ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθόσφαιρας Κύπρου φροντίζει για οτιδήποτε αφορά το έργο των διαιτητών και κυρίως για την:
Α. Προαγωγή της στάθμης της διαιτησίας,
Β. Ομαδική και ατομική προστασία των διαιτητών,
Γ. Διοίκηση και πειθαρχία των μελών του στο έργο τους ως διαιτητές,
Δ. Επιδίωξη συνεργασίας και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ του Συνδέσμου, της Κ.Ο.Κ. και Κ.Ο.Α., καθώς και άλλων ξένων Συνδέσμων και Αθλητικών Οργανισμών.
Ε. Καλλιέργεια και εξύψωση του αθλήματος της Καλαθόσφαιρας στην Κύπρο.


ΑΡΘΡΟ 4: ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σήμα του Συνδέσμου έχει σχήμα ασπίδας ή κύκλου μέσα στον οποίο αναγράφεται το όνομα του Συνδέσμου και υπάρχει παράσταση που απεικονίζει καλάθι, μπάλα καλαθόσφαιρας και σφυρίχτρα. Τοποθετημένα σε χάρτη της Κύπρου, από κάτω απεικονίζονται (2) κλωνάρια ελιάς. Αναγράφεται, επίσης, ο χρόνος ίδρυσης του Συνδέσμου (1974). Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι όπως το σήμα. Τα χρώματα της στολής των διαιτητών είναι όπως αναφέρουν οι διεθνείς κανονισμοί της FIBA.


ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

Μέλη του Συνδέσμου είναι:
Α. Τα ιδρυτικά, που διατηρούν όλα τα δικαιώματα των κανονικών μελών (εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους γ και ε),
Β. Αυτά που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και εκείνα που θα εγκρίνονται από το Δ.Σ.,
Γ. Νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου 6 (έξι) μήνες μετά την εγγραφή τους. Ημερομηνία εγγραφής θεωρείται η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από το Δ.Σ.
Δ.Μέλη που είναι προπονητές, σε ενέργεια, σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Κ.Ο.Κ. και αμείβονται για το σκοπό αυτό ή όχι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν ή να εκλέγονται.
Ε.Κανένας καλαθοσφαιριστής σε ενέργεια ή μέλος Επιτροπής σωματείου που ανήκει στη δύναμη της Κ.Ο.Κ. θα δύναται να εγγραφεί σαν μέλος του Σ.Δ.Κ. Κύπρου και για περίοδο ενός (1) χρόνου μετά την αποχώρησή από τη θέση αυτή.
ΣΤ.Κάθε μέλος του Συνδέσμου το οποίο εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. καλαθοσφαιρικού σωματείου της Κ.Ο.Κ. στερείται αυτόματα της ιδιότητας του ως μέλος του Συνδέσμου, για όσο χρόνο προσφέρει τέτοια υπηρεσία και για περίοδο δύο (2) χρόνων μετά την αποχώρησή του από τη θέση αυτή.

Επίτιμα μέλη:

Επίτιμα μέλη είναι τα πρόσωπα που με διάφορους τρόπους βοηθούν το Σύνδεσμο να φέρει σε πέρας το έργο του. Για να γίνει κάποιος επίτιμο μέλος πρέπει να υποδειχθεί από το Δ.Σ., ή από μέλος προς το Δ.Σ. και να εγκριθεί με πλειοψηφία από τη Γ.Σ.
Τα μέλη αυτά δικαιούνται μόνο να παρακολουθούν τις εργασίες της Γ.Σ. και εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται ή να παίρνουν μέρος.


ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Γίνεται δεκτή η αίτηση αυτού που ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον τίτλο του διαιτητή αν:
Α.Είναι κάτοχος διπλώματος διαιτησίας καλαθόσφαιρας,
Β.Έχει ανάστημα πάνω από 1,60μ.
Γ.Έχει ηλικία πάνω από 18 χρόνια,
Δ.Έχει απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας,
Ε.Δεν έχει ελαττωματική όραση,
ΣΤ.Έχει λευκό ποινικό μητρώο.


ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Όλοι οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι:
Α.Να υποβάλλουν έγκαιρα στην αρχή κάθε καλαθοσφαιρικής περιόδου, κάθε χρόνου, δήλωση, ότι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά τη νέα περίοδο.
Β.Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα, εφ’ όσο δεν έχουν ορισθεί από αρμόδια επιτροπή με εξαίρεση την περίπτωση που δεν προσέλθει ο ορισμένος διαιτητής, οπότε και είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Γ.Σε περίπτωση μη προσέλευσης διαιτητή που ορίστηκε στο γήπεδο, θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από την Κ.Ο.Κ.
Δ.Να μην αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα, εφ’ όσον ο διαιτητής που ορίστηκε έκρινε ότι ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί.
Ε.Να προετοιμάζονται για τους αγώνες, ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή φυσική κατάσταση.
ΣΤ.Να προσέρχονται στο γήπεδο 30 λεπτά πριν από την ώρα που ορίστηκε η έναρξη του αγώνα.
Ζ.Να φέρουν πάντοτε την καθορισμένη στολή και σήμα, γενικά δε η εμφάνισή τους να είναι πάντοτε η πρέπουσα. Οι διεθνείς διαιτητές μπορούν να φέρουν το σήμα της FIBA.
Η.Να μην κάνουν οποιεσδήποτε δηλώσεις ή κρίσεις πριν, κατά και μετά το τέλος καλαθοσφαιρικού αγώνα και ιδιαίτερα σε βάρος συναδέλφων τους.
Ι.Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Κ.Να μη δημοσιογραφούνε για θέματα που αφορούν το Σ.Δ.Κ. Κύπρου ή μέλη του,
Λ.Να μην έχουν καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες.
Μ.Να παρακολουθούν τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης του Συνδέσμου
Ν.Να συμμετέχουν σε όλες τις Γ.Σ., τις έκτακτες Γ.Σ. και τις Καταστατικές Συνελεύσεις.
Ξ.Να παρουσιάζονται και οι δύο διαιτητές στις Δικαστικές Επιτροπές.


ΑΡΘΡΟ 8: ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Ως όριο αφυπηρέτησης των διαιτητών, όλων των κατηγοριών, ορίζεται το 50ό έτος ηλικίας


ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Ένας διαιτητής διαγράφεται από το Σύνδεσμο, αν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους πιο κάτω λόγους:
Α.Από θεληματική παραίτηση,
Β.Από θεληματική αδράνεια πέραν των έξι (6) μηνών,
Γ.Από αιτία τεχνικής ή ηθικής φύσης,
Δ.Από αναξιότητα, αν κριθεί έτσι από τις πράξεις, τα γραπτά και τους λόγους του,
Ε.Από καταστρατήγηση όρων του καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
ΣΤ.Από αδικαιολόγητα καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές-δικαιώματα) περισσότερα από δώδεκα (12) μήνες.
Ζ.Αν έχει καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο εμπεριέχει δόλο, πλαστογραφία, παραποίηση εγγράφων, διάρρηξη, επίθεση επί οργάνων της τάξης ή κακόβουλη ζημιά προς τρίτους.

Κάθε μέλος που διαγράφεται με βάση το άρθρο 9 παρ. 6 μπορεί να ζητήσει επανεγγραφή μετά από ένα χρόνο και αφού προηγούμενα έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο περιλαμβανομένης και της περιόδου διαγραφής.
Η διαγραφή οποιουδήποτε μέλους θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. πριν τη λήψη της απόφασης διαγραφής έχει υποχρέωση να καλέσει το ενδιαφερόμενο μέλος να του γνωστοποιήσει την πρόθεση του Δ.Σ., να του παραθέσει τα εναντίον του στοιχεία και να δίνει το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Το μέλος δικαιούται να κάνει έφεση, προς τη Γενική Συνέλευση, εντός τριών (3) μηνών από της διαγραφής του. Το Δ.Σ. υποχρεούνται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός ενός (1) μηνός. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εφεσιβάλλεται προς την Α.Δ.Ε.Α.

Μέλος που αποβλήθηκε, χάνει με την αποβολή του, όλα τα δικαιώματά του επί της περιουσίας του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η συνδρομή των μελών, ενεργών και μη, και το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών καθορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γ. Συνέλευση. Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από συνδρομές των μελών, εισφορές και χορηγίες


ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται προς το καταστατικό ή τις αποφάσεις και εντολές της Γεν. Συνέλευσης ή του Δ.Σ., ή ενεργεί κατά τρόπο που παραβλάπτονται τα συμφέροντα ή η περιουσία του Σ.Δ.Κ. Κύπρου υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δ.Σ. όπως πιο κάτω:
Α.Επιτίμηση
Β.Πρόστιμο μέχρι το ποσό των €170,86
Γ.Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) χρόνο χωρίς απαλλαγή από τις οικονομικές υποχρεώσεις του
Δ.Μόνιμη διαγραφή

Το Δ.Σ. πριν τη λήψη της απόφασης επιβολής πειθαρχικής κύρωσης από διαιτητή έχει υποχρέωση να καλέσει το ενδιαφερόμενο μέλος, να του γνωστοποιήσει την πρόθεση του Δ.Σ., να του παραθέσει τα εναντίον του στοιχεία και να δίνει το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Κάθε μέλος που τιμωρείται με βάση το άρθρο 11, Παρ. 4 δύναται να εφεσιβάλει την απόφαση προς τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γ.Σ. εφεσιβάλλεται προς την Α.Δ.Ε.Α.


ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από επτά (7) μέλη τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, γενικό Γραμματέα, Ταμία και Ειδικό Γραμματέα και δύο μέλη και αυτά εκλέγονται από τη Γ.Σ. Ο πρόεδρος εκλέγεται από τους επτά εκλεγέντες από τη Γ.Σ. κατά την πρώτη ψηφοφορία, με δεύτερη ψηφοφορία, αφού υποβληθούν υποψηφιότητες.

Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, η δε θητεία του είναι διετής. Το Δ.Σ. συνέρχεται μια φορά τουλάχιστον το μήνα και επιλαμβάνεται όλων γενικά των ζητημάτων του Συνδέσμου. Πέντε (5) μέλη από αυτό μπορούν να αποτελέσουν απαρτία.

Τα έξι (6) μέλη προέρχονται απο
Α.Λευκωσία, τέσσερις (4). Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, ταμίας και ένα (1) μέλος.
Β.Λάρνακας ένα (1). Ειδικός Γραμματέας η μέλος.
Γ.Λεμεσού ενα (1). Ειδικός Γραμματέας η μέλος.

Αν μέλος του Δ.Σ. παραλείπει να παρουσιάζεται σε συνεδρίες, αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. (Πλην απουσίας στο εξωτερικό. Τραυματισμού ή και ασθενείας - απαραίτητη ιατρική βεβαίωση).
Το Δ.Σ. εγκρίνει τον ισολογισμό που συντάσσει ο ταμίας και τον καταθέτει στη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. εγκρίνει τυχόν έξοδα παράστασης.

Όσοι προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες, πρέπει να δηλώσουν τούτο γραπτώς προς το Γ.Γ., δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. παραιτείται αυτόματα, αν το ζητήσουν τα 2/3 των μελών του Συνδέσμου ενυπόγραφα και προκηρύσσει νέες εκλογές το αργότερο σ’ ένα (1) μήνα


ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του και προς κάθε αρχή. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις. Έχει εποπτεία όλης γενικά της λειτουργίας του Συνδέσμου και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά τη λειτουργία του Συνδέσμου. Σε ισοψηφία ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Όταν ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σε όλα του τα δικαιώματα και καθήκοντα ο αντιπρόεδρος.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Σύνδεσμο, εκτελεί και προσυπογράφει κάθε αλληλογραφία, έχει δε στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
Β.Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης τα οποία συνυπογράφει με τον πρόεδρο.
Γ.Συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρία και τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση.
Δ.Κρατεί δικό του βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και Μητρώο των μελών του συνδέσμου.
Ε.Αποστέλλει στον ταμία κατάλογο των νέων μελών με την έγκριση της αίτησής τους.
ΣΤ.Όταν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται αναπληρούται από τον Ειδικό Γραμματέα.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γεν. Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του

ΤΑΜΙΑΣ

Α.Κρατεί διπλογραφικά βιβλία του Συνδέσμου, βιβλία διπλοτύπων, αποδείξεων και τα δελτία εισπράξεων.
Β.Εκτελεί με απόδειξη τις πληρωμές ύστερα από εντολή του Δ.Σ.
Γ.Στο τέλος κάθε εξαμηνίας υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση που φαίνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Συνδέσμου, επί πλέον στο τέλος του μήνα Απριλίου τον ισολογισμό της διαχείρισης του έτους που λήγει όπως πρέπει ελεγμένο από τους ελεγκτές του Συνδέσμου.
Δ.Οι αναλήψεις των καταθέσεων στην τράπεζα γίνονται με απόδειξη υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία ή των νομίμων αναπληρωτών τους.
Ε.Ο Ταμίας να μην έχει στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) λιρών σε μετρητά.
ΣΤ.Όταν ο ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη συγκρότηση υποεπιτροπών, για να το βοηθούν στο έργο του.

Σε περίπτωση παραίτησης μελών ή μέλους του Δ.Σ., ανώτατος αριθμός δύο (2), τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να συμπληρώσουν τα μέλη του Δ.Σ. από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση μη ικανού αριθμού επιλαχόντων το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των παραιτηθέντων από τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης τριών (3) μελών γίνονται αρχαιρεσίες από την αρχή


ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο μέσα στην περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου.

Πρόσκληση στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε όλα τα μέλη του Σ.Δ.Κ. Κύπρου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενικη Συνέλευση. Απαρτία αποτελεί το ήμισυ (1/2) των τακτικών μελών συν ένας. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην καθορισμένη ώρα δίνεται προθεσμία 1/2 ώρας αν και τότε δεν υπάρχει απαρτία τότε τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται των πιο κάτω θεμάτων:
Α.Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο και κατάθεσή της στη Γενική Συνέλευση.
Β.Ταμειακή έκθεση και προϋπολογισμός για το νέο έτος (Να υποβάλλεται ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη Γ.Σ.).
Γ.Εκλογή νέου Δ.Σ. και δύο ελεγκτών από τα μέλη του Συνδέσμου ανά διετία.
Δ.Διάφορα θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. καλεί έκτακτα Γενικές Συνελεύσεις ή Καταστατικές Συνελεύσεις οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο αναγκαίο ή εάν τούτο ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) συν ένας των τακτικών μελών


ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από Καταστατική Συνέλευση (βλ. άρθρο 16) ή ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών. Για να λειτουργήσει η Κ.Σ. είναι απαραίτητη η απαρτία των μελών 50% συν 1 ή απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 15.
Οι εισηγήσεις για καταστατικές αλλαγές να υποβάλλονται δέκα (10) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ή την Καταστατική Συνέλευση. Να ομαδοποιούνται από το Δ.Σ., να φωτοτυπούνται και να δίνονται σε όλα τα μέλη πριν την έναρξη της Καταστατικής Συνέλευσης τρεις (3) τουλάχιστον μέρες προηγουμένως έτσι να υπάρχει αρκετός χρόνος για μελέτη.
Κάθε άρθρο τροποποιείται όταν έχει εξασφαλίσει τις ψήφους των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν ζητήσει η Καταστατική Συνέλευση μυστική ψηφοφορία, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοποί του συνδέσμου) απαιτείται η εξασφάλιση των ψήφων των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών


ΑΡΘΡΟ 18: ΕΚΛΟΓΕΣ

Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ., ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, για την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
Η εκλογή γίνεται με σταυρό προτίμησης έναντι του ονόματος ενός εκάστου των υποψηφίων της προτίμησης του εκλογέα. Στο ψηφοδέλτιο σημειώνονται σταυροί προτίμησης από ένα (1) μέχρι τον αριθμό των υπό συμπλήρωση θέσεων. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων τόσων όσων είναι ο αριθμός των θέσεων του Δ.Σ. στην τακτική προθεσμία (βλ. άρθρο 12), τότε εκλέγονται αυτόματα όσοι τυχόν υπέβαλαν έγκαιρα υποψηφιότητα και η Γ.Σ. δίνει το δικαίωμα για υποβολή υποψηφιοτήτων προς συμπλήρωση των υπολοίπων θέσεων του Δ.Σ. Αν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων που προνοεί το καταστατικό, οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. ΑΡΘΡΟ


ΑΡΘΡΟ 19: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο έλεγχος των λογαριασμών του Συνδέσμου γίνεται κάθε χρόνο πριν από τη Γεν. Συνέλευση, από τους ελεγκτές που έχουν εκλεγεί με βάση το άρθρο 15 παρ. 3.


ΑΡΘΡΟ 20: NΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται νομικά από τον πρόεδρο, ή των Αντιπρόεδρο ή το γενικό Γραμματέα του. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να λαμβάνει μέρος (απαντώντας, δικαιολογώντας και επιφυλάσσοντας τα νομικά δικαιώματα του) προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλύπτοντας μ’ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε μέλη του αναφέρονται σε ανακοινώσεις σωματείων, παραγόντων είτε οποιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα ή μη, με υβριστικό περιεχόμενο. Νοείται ότι το Δ.Σ. θα έχει τη σύμφωνη γνώμη αυτών που επηρεάζονται


ΑΡΘΡΟ 21: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Ε.Δ.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Ε.Δ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται σε περίπτωση μιας μόνο υποψηφιότητας.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέσω του Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γ.Σ. Το Δ.Σ. κάνει επιλογή δύο (2) υποψηφίων και τους παρουσιάζει στη Γ.Σ. απευθείας στη Γ.Σ. Τους δίνεται ευκαιρία να εκφράσουν την επιχειρηματολογία τους και η Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία εκλεγεί τον αντιπρόσωπο του Συνδέσμου στην Ε.Δ..

Για την εκλογή ή έγκριση του εκπροσώπου χρειάζονται τουλάχιστον το πενήντα (50%) συν ένας ψήφους των μελών που παρευρίσκονται στη Γ.Σ. Εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή η Γ.Σ. δεν εγκρίνει κανένα από τους υποψηφίους, τότε τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου στην Τ.Ε.Δ. διορίζει το Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης του εκπροσώπου, διορίζει νέο το Δ.Σ. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου πρέπει να είναι ένα από τα μέλη ή τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών του αποφασίσουν τούτο. Σε τέτοια περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου διατίθεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που ορίζει η Γ.Σ